Mevzuat

2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
55 No’lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

Kanunlar


1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği

Tüzükler


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

Yönetmelikler


Ağır ve Tehlikeli İşler Yön.
Alt İşverenlik Yön.
Asbestle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Asgari Ücret Yön.
Askeri İşyerlerinde Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yön.
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Basınçlı Ekipmanlar Yön.
Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yön.
Basit Basınçlı Kaplar Yön.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yön.
Biyolojik Etkenlerle Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yön
CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yön.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yön.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yön.
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
ÇSGB Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön.
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Elle Taşıma İşleri Yön.
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yön.
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yön.
Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yön.
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yön.
Gürültü Yön.
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yön.
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yön.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yön.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön.
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yön.
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yön.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yön.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yön.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yön.
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yön.
İşletme Belgesi Hakkında Yön.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yön.
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön.
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yön.
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yön.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yön.
Kişisel Koruyucu Donanım Yön.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yön.
Konut Kapıcıları Yön.
Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yön.
Makina Emniyeti Yön.
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yön.
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yön.
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yön.
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yön.
Sağlık Kuralları Bakımdan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yön.
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yön.
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yön.
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yön.
Titreşim Yön.
Ücret Garanti Fonu Yön.
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yön.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yön.
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yön.
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön.
Yıllık Ücretli İzin Yön.
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yön.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Tebliğler


Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ
Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

Copyright 2014 Tan OSGB

yedi renk web