Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması

Mobil sağlık hizmetleri aracımız ile yasal olarak çalışanlara yapılması gerekli periyodik sağlık taramalarını işyerinizde yapmaktayız.
İşe giriş muayeneleri, iş yeri hekimlerimiz tarafından yapılmakta olup, işin niteliğine göre gerekli testler (Akciğer Filmi, Solunum Fonksiyon Testi, İşitme Testi, Kan Sayımı, Kan Grubu, Hepatit testleri, İdrar Tahlili, v.s) kurumumuzla anlaşmanız halinde kısa sürede sonuçlandırılarak, ekonomik fiyat paketleriyle; tarafınızdan gönderilecek her işçiye hizmet verilebilmektedir.

Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası'na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde çalışanlar işe girişlerinde, iş değişikliklerinde ve periyodik olarak az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir sağlık muayenesinden geçmek zorundadır.
Sağlık tetkiki yaptırılmayan her bir işçi için işyerlerine 1170 Lira ceza kesilecektir.
Sağlık Tarama Hizmetlerimiz:

AKCİĞER GRAFİSİ

Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek,tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor  veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.
Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir.
Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar
•    Olgu test konusunda bilgilendirilir.
•    Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.
•    Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,
•    4 saat süreyle alkol alınmamalı,
•    30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,
•    2 saat önce ağır yemek yenmemeli,
•    4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır.
•    Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

ODYOMETRİ
Odyometri bir işitme testidir. Bu test ile hastada işitme kaybı varlığı araştırılır. Hekimler odyometri denen inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının nedenlerini saptayabilir.

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GÜRÜLTÜLÜ İŞLER
Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir. Gürültü sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi kanunda 6 ay olarak ön görülmüştür.

PORTÖR MUAYENESİ
Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir. Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından, İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerini daha sık talep edebilir.

Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:
•    Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
•    Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
•    Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
•    Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
•    El kültürü (yılda bir)
•    Hepatit B Taraması (3 ayda bir)
•    Hepatit B aşısı (isteğe bağlı)

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.
Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

HEPATİT – HIV TARAMASI VE AŞILAMA

Hepatit karaciğer iltihaplanması olarak tanımlandırılabilir. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalıktır. Hepatit taraması yaptırmanın önemi çok büyüktür, çünkü bazı hepatit türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ve hayati tehlike arz edicidir. Bu yüzden hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tarama testi yaptırarak ve isteğe bağlı olarak da hepatite karşı aşı olarak korumanız münkündür.
Hepatit tarama testleri ile;
•    Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediğiniz,
•    Geçirmişseniz bağışıklık durumunuz
•    Aşıya ihtiyaç durumunuz
•    Taşıyıcılık durumunuz
•    Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.
HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS’e yol açan virüs tipidir. Anti-HIV testi ile tayin edilir.
Hepatit (HBV,HAV,HCV) ve HIV taraması topluca  ELİSA denen bir yöntem ile yapılır. ELİSA denince bir çoğumuzun aklına öncelikle AİDS (HIV) enfeksiyonu tanısında kullanılan testler gelir. Oysa ELİSA yöntemi ile başta Hepatit, Kızamıkçık, Kızamık, Herpes virus enfeksiyonlarından Brucella gibi bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlara kadar onlarca test çalışılmaktadır. Yani elisa sadece aids hastalığı tayininde kullanılan bir test değildir.

TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE)
Tam kan sayımı (hemogram) ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.

TAM İDRAR TETKİKİ
Günümüzde otomatik cihazlarla veya direkt mikroskopi ve elle yapılan bir tahlildir.
İdrar yollarındA enfeksiyon,iltihap gibi durumların araştırılmasında ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.

KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ
Ağır metaller paneli, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup testtir.  Endüstriyel kesimde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespiti amacıyla yapılır.
Ağır metal testi, genellikle bir kol damarına batırılan iğneyle alınan kan numunesi veya 24 saatlik idrar numunesi kullanılarak gerçekleştirilir. Herhangi bir dış metal kaynaktan, numunenin kirlenme (kontaminasyonunu) potansiyelini en alt düzeye indirmek için özel metal içermeyen kan veya asitle yıkanmış idrar kapları kullanılır.
İş sağlığı muayene aşamasında yaptığımız ağır metal tayinleri;
•    İdrarda kurşun,
•    İdrarda fenol,
•    İdrarda hippürik asit,
•    Kanda kurşun tayinidir.

BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ
•    Karaciğer fonksiyon testi (KCFT)
•    Kan grubu tayini

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)
Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olmaktadır.

KORUYUCU AŞILAR
•    Tetanos aşısı

GENEL FİZİK MUAYENE
Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır.

Copyright 2014 Tan OSGB

yedi renk web