6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'na HIZLI BAKIŞ

* İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı.
* Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.
* Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.
* İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.
* Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak.
* İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.
* Devlet, 10'dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerini destekleyecek.
* İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak.
* Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek.
* İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.
* Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak.
* İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.
* İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek.
* Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak.
* Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.
* Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak.
* Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulabilecek.
* Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak hayata geçirilerek yeni durumlara uyum kolaylaşacak.
* Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi olmadan işe başlayamayacak.
* Kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak için, etkin idari yaptırım uygulanacak.

Copyright 2014 Tan OSGB

yedi renk web